Critical Intentcurated by Gary Sangster and Fan Lin
Guangzhou Art Center, Guangzhou, China